બેન્ક્વેટ હોલ

jüSTa Rajputana, Udaipur

વેજ પ્લેટ ₹ 850 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 950 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 100 લોકો

3 આઉટડોર જગ્યાઓ 300, 560, 1000 લોકો

+91 294 248 7388

Sector 11, Hiran Magri, Near Savina Math, Udaipur, RJ 313001, Udaipur
+91 294 248 7388
+91 294 248 7688
+91 294 329 6068
https://www.facebook.com/pages/Rajputana-Palace-A-Justa-Resort/151377321880130/
http://www.justahotels.com/rajputana-udaipur/
kunal.udaipur@justahotels.com
fom.udaipur@justahotels.com
બેન્ક્વેટ હોલ