બેન્ક્વેટ હોલ

0

Gulab Bagh Road, Opposite Sajjan Niwas Garden, Gulab Bagh, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 આઉટડોર જગ્યા150 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Village Beed Ki Bhagal, Kumbhalgarh, Qila Kumbhalgarh, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n100, 200 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Opp Hindustan Zinc Smelter, Near Debari Cross Roads, Debari, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n300, 5000, 5000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi - cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Sector 11, Hiran Magri, Near Savina Math, Udaipur, RJ 313001, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 3 આઉટડોર જગ્યાઓ\n100, 300, 560, 1000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

National Highway 76, Off Barodia Chowk, Village Jeendoli,, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 3 આઉટડોર જગ્યાઓ\n20, 65, 300, 400, 400, 400 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Goverdhan Vilas, Devali, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n45, 800 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Rampura Circle Khodiyat Road, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા120 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

The City Palace Complex, Udaipur

2 આઉટડોર જગ્યાઓ300, 300 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Plot No.5, Bhuvan Bypass, Pratap Nagar Rd, Pratap Nagar, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ100, 100 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Maharana Pratap Khel Gaon, 200 ft Road, Opposite R.T.O., Chitrakoot Nagar, Udaipur, Bhuwana, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા100 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Lakecity Mall Ashok Nagar Main Road Udaipur Rajasthan 313001, India, Udaipur

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ75, 110, 125 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Continental, Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

P.O. Rama Village, Jindoli, Udaipur, Rajasthan 313202, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા250 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

The City Palace Complex, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 210, 390 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Goverdhan Vilas,Sector 14, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313002, India, Udaipur

1 આઉટડોર જગ્યા300 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No:- 439-442, Riico,bhamashah Industrial Area, Kaladwas, Udaipur, Rajasthan 313002, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n400, 500, 1000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Thai, Italian, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Maharana Pratap Khel Gaon, 200 ft Road Opposite R.T.O., Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur

1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા1150 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cusine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Goverdhan Vilas ,, Ajmer Road, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ70, 100 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Haridasji Ki Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 3 આઉટડોર જગ્યાઓ\n125, 200, 250, 600 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near Lake Pichola, Pichola, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n300, 440, 800 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

National Highway 8, Sethji Ki Kundal, Udaipur, Rajasthan 313031, India, Udaipur

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n120, 150, 250 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi - cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો