રેસ્ટોરન્ટ

Hill Garden Retreat

વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,150 માંથી

1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા 100 લોકો

+91 94141 6 2965

Opp. Nessa Valley Apartments, Inside Jethi Farm, Jublee Hills, Badi, Udaipur
+91 94141 62965
wed.hgr@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
7 ફોટાઓ. પહેલા
નવું
  • નવું
  • સૌથી વધુ લોકપ્રિય
  • સહુથી વધુ ચર્ચીત