ಹಾಲ್ ಅಲಂಕಾರ

₹ 30,000 – 3,00,000

ಟೇಬಲ್‌ ಅಲಂಕಾರ

₹ 300 – 6,000

ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ

₹ 33,000 – 1,50,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ