റെസ്റ്റോറന്റ്

Ceremony Resort

+91 97828 2 0000

Shobhagpura 100 Feet DPS Road, Shobhagpura, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 97828 20000
https://www.facebook.com/CeremonyResort/
http://ceremonyresort.com/
info@ceremonyresort.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍