ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Empire Palace

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 75 പിപിഎൽ

+91 98290 4 1206

Saheli Marg, New Fatehpura, New Ahinsapuri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 98290 41206
https://www.facebook.com/hotelempirepalace/
http://hotelempirepalace.in/
prateeksanganeria93@outlook.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍