റെസ്റ്റോറന്റ്

Hotel Jai Mahal

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍500₹

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 70, 100 പിപിഎൽ

+91 294 264 0262

Goverdhan Vilas ,, Ajmer Road, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 264 0262
https://www.facebook.com/Hotel-jai-mahal-restaurant-802044813239505/?ref=nf
http://www.hoteljaimahaludaipur.com/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍