റെസ്റ്റോറന്റ്

Hotel Fateh Garh Udaipur

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 80 പിപിഎൽ

+91 86969 4 5101

Sisarma, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 86969 45101
+91 86969 45109
INFO@FATEHGARH.IN
http://www.fatehgarh.in/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
10 ഫോട്ടോകള്‍.
പുതിയത്
  • പുതിയത്
  • ഏറ്റവും പ്രശസ്തം
  • എറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്
ആദ്യം