റെസ്റ്റോറന്റ്

Hotel Ram Pratap Palace

+91 294 243 1701

No.5-B, Alkapuri , Fateh Sagar Lake, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 243 1701
https://www.facebook.com/hotelrampratappalace/
http://www.hotelrampratap.com/
resv@hotelrampratap.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
4 ഫോട്ടോകള്‍.
പുതിയത്
  • പുതിയത്
  • ഏറ്റവും പ്രശസ്തം
  • എറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്
ആദ്യം