ഹോട്ടല്‍

Jaiwana Haveli

+91 294 252 1252

Near Jagdish Chowk, 14, Lal Ghat Road, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 252 1252
https://www.facebook.com/Jaiwana-Haveli-Udaipur-232917310075886/
http://www.jaiwanahaveli.com/
info@jaiwanahaveli.com
jaiwanahaveli@yahoo.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

വേദിയുടെ ഇനം ഹോട്ടല്‍
സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ 25 മുറികൾ
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ ബാത്ത്റൂം
സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ് ലഭ്യമല്ല
ആല്‍ക്കഹോള്‍ സര്‍വ്വീസ്
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ ലഭ്യമാണ്

ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം