റെസ്റ്റോറന്റ്

Karohi Haveli

+91 96801 8 1111

Outside Chandpole Lake, Ambamata, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 96801 81111
https://www.facebook.com/Karohi-Haveli-274474666245729/
http://www.karohihaveli.com/
info@karohihaveli.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
5 ഫോട്ടോകള്‍.
പുതിയത്
  • പുതിയത്
  • ഏറ്റവും പ്രശസ്തം
  • എറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്
ആദ്യം