அரங்க அலங்காரம்

₹ 30,000 – 3,00,000

டேபிள் அலங்காரம்

₹ 300 – 6,000

புதுமணத் தம்பதியரின் பின்னணியமைப்பு

₹ 33,000 – 1,50,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி