బాంకెట్ హాల్

Hotel Broadway

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 200 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 300 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 80 ppl

+91 294 329 5235

Burman chambers, UIT Bridge, Saheli Marg, Panchwati, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 329 5235
+91 294 256 0400
info@hotelbroadwayudaipur.com
http://www.hotelbroadwayudaipur.com/
బాంకెట్ హాల్